«فصل: فی الاستنجاء»

 

لینک دانلود 96/12/14/ مساله 1

 

 

 

لینک دانلود 96/12/13/ فرع دوم: تطهیر مخرج غائط - اشتراط ازله عین و اثر نجس در صورت تطهیر به غَسل با آب - ورود در مسائل - مساله 1

 

 

 

لینک دانلود 96/12/12/ فرع دوم: تطهیر مخرج غائط - بررسی اعتبار یا عدم اعتبار طهارت قالع (مزیل) در تطهیر مخرج