«مقدمه‌ی پنجم: الدلالة و الارادة»


علامت دانلودفایل صوتی 99/09/12 - جلسه 51 : الدلالة و الارادة

 

 

«مقدمه‌ی چهارم: اطلاق لفظ و اراده‌ی نوع یا شخص معنا»

  

علامت دانلودفایل صوتی 99/09/11 - جلسه 50 : مقام دوم: اطلاق لفظ و اراده‌ی شخص - مقدمه‌ی پنجم: تبعیت دلالت از اراده

   

علامت دانلودفایل صوتی 99/09/10 - جلسه 49 : مقام دوم: اطلاق لفظ و اراده‌ی شخص

  

علامت دانلودفایل صوتی 99/09/09 - جلسه 48 : مقام اول: اطلاق لفظ و اراده‌ی نوع یا صنف یا مثل

  

علامت دانلودفایل صوتی 99/09/08 - جلسه 47 : مقام اول: اطلاق لفظ و اراده‌ی نوع یا مثل یا صنف

 

 

«مقدمه‌ی سوم: در استعمال مجازی»

 

علامت دانلودفایل صوتی 99/09/05 - جلسه 46 : مقام دوم: مصحح استعمال مجازی - ورود در مقدمه‌ی چهارم: اطلاق لفظ و اراده‌ی نوع یا شخص معنا

 

علامت دانلودفایل صوتی 99/09/04 - جلسه 45 : مقام اول: حقیقت استعمال مجازی

 

علامت دانلودفایل صوتی 99/09/03 - جلسه 44 : مقام اول: حقیقت استعمال مجازی

 

علامت دانلودفایل صوتی 99/09/02 - جلسه 43 : مقام اول: حقیقت استعمال مجازی

 

علامت دانلودفایل صوتی 99/09/01 - جلسه 42 : مقام اول: حقیقت استعمال مجازی

   

 

«مقدمه‌ی دوم: در هفت مطلب»

 

علامت دانلودفایل صوتی 99/08/28 - جلسه 41 : مطلب ششم: فرق بین انشاء و خبر - مطلب هفتم: اسماء مبهم - ورود در مقدمه سوم: استعمال مجازی

 

علامت دانلودفایل صوتی 99/08/27 - جلسه 40 : مطلب ششم: فرق بین انشاء و خبر

 

علامت دانلودفایل صوتی 99/08/26 - جلسه 39 : مطلب ششم: فرق بین انشاء و خبر

 

علامت دانلودفایل صوتی 99/08/25 - جلسه 38 : مطلب ششم: فرق بین انشاء و خبر

 

علامت دانلودفایل صوتی 99/08/24 - جلسه 37 : مطلب ششم: فرق بین انشاء و خبر

 

علامت دانلودفایل صوتی 99/08/21 - جلسه 36 : مطلب ششم: فرق بین انشاء و خبر

 

علامت دانلودفایل صوتی 99/08/20 - جلسه 35 : مطلب ششم: فرق بین انشاء و خبر

 

علامت دانلودفایل صوتی 99/08/19 - جلسه 34 : مطلب پنجم: معنای حرفی

 

علامت دانلودفایل صوتی 99/08/18 - جلسه 33 : مطلب پنجم: معنای حرفی

 

علامت دانلودفایل صوتی 99/08/17 - جلسه 32 : مطلب پنجم: معنای حرفی (فایلِ تصحیح شده)

 

علامت دانلودفایل صوتی 99/08/14 - جلسه 31 : مطلب پنجم: معنای حرفی

 

علامت دانلودفایل صوتی 99/08/12 - جلسه 30 : مطلب پنجم: معنای حرفی

 

علامت دانلودفایل صوتی 99/08/11 - جلسه 29 : مطلب پنجم: معنای حرفی

 

علامت دانلودفایل صوتی 99/08/10 - جلسه 28 : مطلب پنجم: معنای حرفی

 

علامت دانلودفایل صوتی 99/08/07 - جلسه 27 : مطلب چهارم: تقسیمات وضع

 

علامت دانلودفایل صوتی 99/08/06 - جلسه 26 : مطلب چهارم: تقسیمات وضع

 

علامت دانلودفایل صوتی 99/08/05 - جلسه 25 : مطلب چهارم: تقسیمات وضع

 

علامت دانلودفایل صوتی 99/08/03 - جلسه 24 : مطلب چهارم: تقسیمات وضع

 

علامت دانلودفایل صوتی 99/07/30 - جلسه 23 : مطلب چهارم: تقسیمات وضع

 

علامت دانلودفایل صوتی 99/07/29 - جلسه 22 : مطلب سوم: حقیقت وضع

 

علامت دانلودفایل صوتی 99/07/28 - جلسه 21 : مطلب سوم: حقیقت وضع

 

علامت دانلودفایل صوتی 99/07/15 - جلسه 20 : مطلب سوم: حقیقت وضع

 

علامت دانلودفایل صوتی 99/07/14 - جلسه 19 : مطلب سوم: حقیقت وضع

 

علامت دانلودفایل صوتی 99/07/13 - جلسه 18 : مطلب دوم: اقسام الدلالة

 

علامت دانلودفایل صوتی 99/07/12 - جلسه 17 : مطلب دوم: اقسام الدلالة

 

علامت دانلودفایل صوتی 99/07/09 - جلسه 16 : مطلب دوم: اقسام الدلالة

 

علامت دانلودفایل صوتی 99/07/08 - جلسه 15 : مطلب دوم: اقسام الدلالة

 

علامت دانلودفایل صوتی 99/07/07 - جلسه 14 : مطلب دوم: اقسام الدلالة

 

علامت دانلودفایل صوتی 99/07/06 - جلسه 13 - مطلب اول: الدلالة اللفظیة

 

علامت دانلودفایل صوتی 99/07/05 - مطلب اول: الدلالة اللفظیة

 

«مقدمه‌ی اول: در پنج مطلب»

 

علامت دانلودفایل صوتی 99/07/02 - مطلب پنجم: تعریف علم اصول

 

علامت دانلودفایل صوتی 99/07/01 - مطلب پنجم: تعریف علم اصول

 

علامت دانلودفایل صوتی 99/06/31 - مطلب پنجم: تعریف علم اصول

 

علامت دانلودفایل صوتی 99/06/30 - مطلب چهارم: موضوع علم اصول

 

علامت دانلودفایل صوتی 99/06/29 - مطلب چهارم: موضوع علم اصول

 

علامت دانلودفایل صوتی 99/06/26 - مطلب سوم: تمایز علوم

 

علامت دانلودفایل صوتی 99/06/25 - مطلب دوم: موضوع علم

  

فایل صوتی 99/06/23 - مطلب دوم: موضوع علم

تقریرات تقریر این جلسه (به زبان عربی) - مقرّر: جناب آقای محمود بیات

  

فایل صوتی 99/06/22 - مطلب دوم: موضوع علم

تقریرات تقریر این جلسه (به زبان عربی) - مقرّر: جناب آقای محمود بیات

  

فایل صوتی 99/06/19 - مطلب اول: تعریف علم

تقریرات تقریر این جلسه (به زبان عربی) - مقرّر: جناب آقای محمود بیات

 

 «توضیح برخی نکات پیش از ورود به اصل بحث»

 

فایل صوتی 99/06/18 - توضیح روش درس (روش تحلیلی - تحقیقی)