«فصل: فی ضمان الأجرة»

 

96/10/13/

 

 

96/10/12/

 

 

96/07/26/ مساله 5 - حکم ضمان طبیب در صورت وارد کردن خسارت - فرع اول - بررسی ادله ارائه شده بر ضمان طبیب در فرع اول - نقل و نقد وجه اول تا چهارم - بررسی سندی وجه چهارم - نقد ادعای دلالت کلام شیخ قدس سره بر وثاقت سکونی

 

  

96/07/25/ مساله 5 - حکم ضمان طبیب در صورت وارد کردن خسارت - فرع اول - بررسی ادله ارائه شده بر ضمان طبیب در فرع اول - نقل و نقد وجه اول تا چهارم - اشکال دلالی بر وجه چهارم (روایت)

 

  

96/07/19/ مساله 4 - حکم ضمان در صورتی که اجیر برای عمل، تعدی کند - بیان حکم مساله در صورت عدم تعدی - ذکر اقوال چهارگانه در این فرع - بررسی قول به تفصیل و قول به عدم ضمان


 

  

96/07/18/ مساله 4 - حکم ضمان در صورتی که اجیر برای عمل، تعدی کند - بیان حکم مساله در صورت عدم تعدی - ذکر اقوال چهارگانه در این فرع - بررسی دو قول از اقوال چهارگانه

 

  

96/06/22/ مساله 3 - فرع دوم - بیان تفاوتهای فرع اول و دوم - بیان حکم ضمان در صورت اختلاف قیمت در مکانها یا زمانهای مختلف - تتمیم بحث گذشته

 

 

96/06/21/ مساله 3 - فرع دوم - بیان تفاوتهای فرع اول و دوم - بیان حکم ضمان در صورت اختلاف قیمت در مکانها یا زمانهای مختلف

 

 

96/06/15/ مساله 3 - فرع اول - احتمال 4 و 5

 

 

96/06/14/ مساله 3 - فرع اول - احتمال 1 تا 3

 

 

96/02/27/ مساله 2 - جهت چهارم - قول چهارم و پنجم و ششم - بررسی وجه دوم و سوم و چهارم - توضیح و تبیین مختصر آیه‌ی شریفه‌ی اعتداء

 

 

96/02/26/ مساله 2 - جهت چهارم - قول چهارم و پنجم و ششم - بررسی وجه اول مشترک میان هر سه قول

 

 

96/02/20/ مساله 2 - جهت چهارم - قول سوم: اشتغال ذمه به قیمت یوم الاداء - بررسی جهت تکلیفی مساله - وجه مختار: تعلق تکلیف به افراغ ذمه ( در مقابل تعلق تکلیف به ادای شخص ما فی الذمه و تعلق تکلیف به ادای قیمت ) - بیان معانی ذکر شده برای افراغ ذمه

 

 

96/02/19/ مساله 2 - جهت چهارم - قول سوم: اشتغال ذمه به قیمت یوم الاداء - بررسی جهت تکلیفی مساله - نقد وجه سید ماتن و محقق خویی قدس سرهما در این باره - افراغ ذمه به چه چیز محقق می شود؟

 

 

96/02/13/ مساله 2 - جهت چهارم - قول سوم: اشتغال ذمه به قیمت یوم الاداء - بررسی جهت وضعی مساله - بررسی جهت تکلیفی مساله: آیا افراغ ذمه واجب است یا اینکه عدم افراغش، حرام می باشد؟

 

 

95/12/18/ مساله 1 - فرع دوم - بررسی صورت چهارم

 

 

95/12/17/ مساله 1 - فرع دوم - بررسی صورت سوم - جهت دوم و سوم

 

95/12/04/ مساله 1 - فرع دوم - بررسی صورت سوم

 

 

95/12/03/ مساله 1 - فرع دوم - بررسی صورت دوم

 

 

95/11/27/ مساله 1 - فرع دوم - نقل و نقد اقوال بیان شده درباره‌ی ضمان یا عدم ضمان مستاجر در صورت تلف عین قبل از عمل یا در اثناء عمل

 

 

95/11/26/ مساله 1 - فرع دوم

 

 

95/11/20/ مساله 1

 

 

95/11/19/ فرع 5

 

 

95/11/13/ فرع 3 و 4 و ورود در فرع 5

 

 

95/11/12/ فرع 2 - بررسی وجه صحّت شرط ضمان

 

 

95/11/06/ فرع 2 - توضیح شرط فعل و شرط نتیجه

 

 

95/11/05/ فرع 1 - تتمه بحث

 

 

95/10/29/ فرع 1 - توضیح تلف و اتلاف، تفریط و تعدّی

 

 

95/10/28/ فرع 1 - مقدمه - بیان ملاک در امانی یا عدوانی بودن ید