« السابع: الإنتقال»

 

95/11/30 - فروع ذکر شده برای انتقال - ورود در مطهر هشتم: اسلام

 

95/11/18 - بیان مصادیق ذکر شده از انتقال در کلام مرحوم سید یزدی قدس سره و نقد آنها