«فصل: فی الاستنجاء»

 

لینک دانلود 96/12/14/ مساله 1

 

 

 

لینک دانلود 96/12/13/ فرع دوم: تطهیر مخرج غائط - اشتراط ازله عین و اثر نجس در صورت تطهیر به غَسل با آب - ورود در مسائل - مساله 1

 

 

 

لینک دانلود 96/12/12/ فرع دوم: تطهیر مخرج غائط - بررسی اعتبار یا عدم اعتبار طهارت قالع (مزیل) در تطهیر مخرج

 

 

 

لینک دانلود 96/12/07/ فرع دوم: تطهیر مخرج غائط - اعتبار تعدد در صورت تطهیر به مسح - بررسی و نقد دیگر وجوه این فتوا - کفایت تطهیر به سه طرف یک جسم - بیان وجه این فتوی - کفایت تطهیر به هر نوع مزیل - بیان وجوه این فتوا - بیان مختار: کفایت تطهیر به زوال، نه ازاله

 

 

 

لینک دانلود 96/12/06/ فرع دوم: تطهیر مخرج غائط - افضلیت تطهیر به غسل با ماء بر تطهیر به استنجاء - بیان وجه این افضلیت - عدم اعتبار تعدد در صورت تطهیر به استنجاء با سنگ - وجه این فتوا - اعتبار تعدد در صورت تطهیر به مسح - وجه این فتوا - اشکال بر وجه مذکور

 

 

 

لینک دانلود 96/12/05/ فرع دوم: تطهیر مخرج غائط - فتوای مرحوم سید قدس سره به تخییر بین تطهیر به غسل به ماء و یا تطهیر به استنجاء - بیان وجه این فتوا - بیان شروط و فروع این فتوا

 

 

 

لینک دانلود 96/11/23/ فرع اول - قول دوم در مساله: کفایت یک بار غَسل برای تطهیر مخرج بول - بیان ادله‌ی این قول - بررسی فتوای مرحوم سید قدس سره به افضلیت سه بار شستن مخرج بول - بررسی فرع دوم و سوم مساله

 

 

 

لینک دانلود 96/11/16/ فرع اول - بررسی اقوال در لزوم غَسلِ مرّتین یا کفایت غَسل مرّه واحده برای تطهیر مخرج بول - بررسی قول دوم: کفایت یک بار غَسل برای تطهیر مخرج بول

 

 

 

لینک دانلود 96/11/15 / فرع اول - بررسی اقوال در لزوم غَسلِ مرّتین یا کفایت غَسل مرّه واحده برای تطهیر مخرج بول - بررسی قول اول: لزوم تعدد غَسل، مرّتین

 

 

 

لینک دانلود 96/11/14 / فرع اول - بررسی روایات دال بر انحصار تطهیر مخرج بول به غسل بالماء - بررسی روایات معارض با این انحصار - بررسی روایات معارض سوم و چهارم

 

 

 

لینک دانلود 96/11/09 / فرع اول - بررسی روایات دال بر انحصار تطهیر مخرج بول به غسل بالماء - بررسی روایات معارض با این انحصار - بررسی روایات معارض اول و دوم

 

 

 

«فصل: فی التخلی»

 

لینک دانلود 96/11/08 / مساله 22

 

 

 

لینک دانلود 96/11/07 / مساله 19 و 20 و 21

 

 

 

لینک دانلود 96/11/02 / بررسی اقوال موجود در مساله 18

 

 

 

لینک دانلود 96/11/01 / مساله 17 - ورود در مساله 18

 

 

 

لینک دانلود 96/10/30 / بیان فروع باقی مانده از مساله 15 - مساله 16

 

 

 

لینک دانلود 96/10/25 / مساله 15

 

 

 

لینک دانلود 96/10/24 / مساله 14 - بررسی حکم مساله در صورت اضطرار به استقبال یا کشف عورت - بررسی مساله در صورت جهل به جهت قبله

 

 

 

96/10/23 / مساله 14 - بررسی حکم مساله در صورت اضطرار به استقبال یا استدبار

 

 

 

96/10/18

 

 

 

96/10/17

 

 

 

96/10/16

 

 

  

96/10/11

 

 

 

«فصل: فی الاوانی»

 

96/07/23 - مساله 4 - حکم وضو و غسل از ظروف طلا و نقره - بررسی رجالی روایت مرتبط با مساله

 

 

 

96/07/22 - مساله 4 - حکم خوردن و آشامیدن از ظروف طلا و نقره

 

 

  

96/07/17 - مساله 3 - حکم اناء خمر - بررسی مستند مساله - طایفه‌ی اول از روایات

 

 

 

96/07/16 - مساله 2 - حکم اوانی مشرکین و کفار در صورتی که از پوست حیوان ساخته شده باشند

 

 

 

96/07/15 - مساله 2 - حکم اوانی مشرکین و کفار - بیان فروع مساله

 

 

 

96/06/27 - مساله 1 - بررسی جواز یا عدم جواز انتفاع از ظرف غصبی - صحت یا بطلان وضو با استفاده از ظرف غصبی - دخالت یا عدم دخالت علم و التفات در حکم مساله - حکم مساله در صورت ریخته شدن آب از ظرف غصبی به ظرف مباح

 

 

 

96/06/26 - مساله 1 - بررسی جواز یا عدم جواز انتفاع از ظرف غصبی - صحت یا بطلان وضو با استفاده از ظرف غصبی

 

 

 

96/06/25 - مساله 1 - بررسی جواز یا عدم جواز انتفاع از ظرف غصبی - توضیح معنای عرفی و فقهی غصب

 

 

 

96/06/20 - مساله 1 - جواز انتفاع به جلد میته - بررسی مستند مساله - پاسخ اصولی به اشکال بر روایت منقول از ابن ادریس

 

 

 

96/06/19 - مساله 1 - جواز انتفاع به جلد میته - بررسی مستند مساله - پاسخ رجالی به اشکال بر روایت منقول از ابن ادریس