مجموعه کامل تقریرات (تحریر1) درس خارج فقه عبادات استاد سید محمود مددی موسوی

کتاب الطهاره

آخرین فایل ویرایش شده - فصل فی الوضوء - فصل فی افعال الوضوء

علامت دانلود تحریر به توسط: جناب برادر مهدی بهرام بیگی

 

 

سایر تحریرات - از ابتدا تا پیش از آخرین فایل ویرایش شده

( به تفکیک مبحث )

1-فصل: فی النجاسات

علامت دانلود تحریر به توسط: جناب برادر مهدی بهرام بیگی

2-فصل: فی المطهرات

علامت دانلود تحریر به توسط: جناب برادر مهدی بهرام بیگی

3-فصل: فی الاوانی

علامت دانلود تحریر به توسط: جناب برادر مهدی بهرام بیگی

4-فصل: فی احکام التخلی

علامت دانلود تحریر به توسط: جناب برادر مهدی بهرام بیگی

5-فصل: فی الاستنجاء

علامت دانلود تحریر به توسط: جناب برادر مهدی بهرام بیگی

6-فصل: فی الاستبراء

علامت دانلود تحریر به توسط: جناب برادر مهدی بهرام بیگی

7-فصل: فی مستحبات التخلی و مکروهاته

علامت دانلود تحریر به توسط: جناب برادر مهدی بهرام بیگی

8-فصل: فی الوضوء و احکامه و شرائطه

علامت دانلود تحریر به توسط: جناب برادر مهدی بهرام بیگی

( به تفکیک سال تحصیلی )

1-سال تحصیلی 91-90

علامت دانلود تحریر به توسط: جناب برادر مهدی بهرام بیگی

2-سال تحصیلی 92-91

علامت دانلود تحریر به توسط: جناب برادر مهدی بهرام بیگی

3-سال تحصیلی 93-92

علامت دانلود تحریر به توسط: جناب برادر مهدی بهرام بیگی

4-سال تحصیلی 95-94

علامت دانلود تحریر به توسط: جناب برادر مهدی بهرام بیگی

5-سال تحصیلی 96-95

علامت دانلود تحریر به توسط: جناب برادر مهدی بهرام بیگی

6-سال تحصیلی 97-96

علامت دانلود تحریر به توسط: جناب برادر مهدی بهرام بیگی

7-سال تحصیلی 98-97

علامت دانلود تحریر به توسط: جناب برادر مهدی بهرام بیگی

8-سال تحصیلی 99-98

علامت دانلود تحریر به توسط: جناب برادر مهدی بهرام بیگی

________________________________________________

نکته:

1- تمامی فایلهای ارائه شده، متن تحریر شده (تایپ شده) درس استاد می باشند. بنابراین امکان وجود خطاهای ناچیز تایپی و یا املایی وجود دارد.

علاوه بر آن، امکان وجود نقصان در تایپ مقداری از درس نیز وجود دارد که در جای خود، به وسیله علامت (&) نشان داده شده است.

2-تقریرات جناب برادر بهرام بیگی مربوط به سالهای 94-93 موجود نمی باشد.