«تقریرات درس خارج اصول حضرت استاد سید محمود مددی موسوی»


 «دوره جدید اصول، از ابتدا تا تاریخ 24 دی 1396»


(حجم فایل پی دی اف: 33 مگابایت)


«مقرر: جناب آقای حسین مهدوی نهاد»

لینک دانلود

 


 

 «دوره جدید اصول، به تفکیک سال»

 

لینک دانلود درس خارج اصول استاد مددی - دوره جدید - به تفکیک سال - 93-92

لینک دانلود درس خارج اصول استاد مددی - دوره جدید - به تفکیک سال - 94-93

لینک دانلود درس خارج اصول استاد مددی - دوره جدید - به تفکیک سال - 95-94

لینک دانلود درس خارج اصول استاد مددی - دوره جدید - به تفکیک سال - 96-95

لینک دانلود درس خارج اصول استاد مددی - دوره جدید - به تفکیک سال - 97-96

 

«مقرر: جناب آقای حسین مهدوی نهاد»

 

 


    

«دوره جدید اصول، به تفکیک مباحث»

 

لینک دانلود 1-درس خارج اصول استاد سید محمود مددی موسوی - دوره جدید - مقدمات سیزده گانه

لینک دانلود 2-درس خارج اصول استاد سید محمود مددی موسوی - دوره جدید - مقصد اول در اوامر

لینک دانلود 3-درس خارج اصول استاد سید محمود مددی موسوی - دوره جدید - مقصد دوم در نواهی

لینک دانلود 4-درس خارج اصول استاد سید محمود مددی موسوی - دوره جدید - مقصد سوم در مفاهیم

لینک دانلود 5-درس خارج اصول استاد سید محمود مددی موسوی - دوره جدید - مقصد چهارم در عام و خاص

لینک دانلود 6-درس خارج اصول استاد سید محمود مددی موسوی - دوره جدید - مقصد پنجم در مطلق و مقید

لینک دانلود 7-درس خارج اصول استاد سید محمود مددی موسوی - دوره جدید - مقصد ششم در حجج و امارات

 

«مقرر: جناب آقای حسین مهدوی نهاد»