«تقریرات سال تحصیلی 96-95»

مقرر: جناب آقای حسین مهدوی نهاد

 

«جهت سوم: (مقتضی الاصل عند الشک فی الحجیه)»

 

96/02/27 / جلسه 399 / بررسی سه وجه (تفسیر) بیان شده درباره معنای اصل

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

«جهت دوم: امکان یا عدم امکان جعل حجیت برای ظن

( امکان یا عدم امکان جمع بین حکم ظاهری و واقعی )»

  

96/02/26 / جلسه 398 / بررسی امکان یا استحاله از دید عقل عملی - توضیح مسلک طریقیت و سببیت در باب امارات - توضیح مسلک مختار در باب امارات

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

96/02/25 / جلسه 397 / بیان پاسخ ششم ( پاسخ مختار ) به استحاله‌ی جمع میان حکم ظاهری و واقعی از دید عقل نظری

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

96/02/24 / جلسه 396 / بررسی جواب پنجم ( از شهید صدر قدس سره ) - بیان مقدمه سوم شهید صدر قدس سره در جواب پنجم - نقد پاسخ شهید صدر قدس سره

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

96/02/23 / جلسه 395 / بررسی جواب چهارم ( از مرحوم شیخ انصاری قدس سره) - بررسی جواب پنجم ( از شهید صدر قدس سره ) - بیان مقدمه اول و دوم شهید صدر قدس سره در جواب پنجم

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

96/02/20 / جلسه 394 / جواب سوم به اشکال دوم در تعارض میان حکم ظاهری و حکم واقعی از دید عقل نظری

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

96/02/19 / جلسه 393 / جواب اول و دوم از اشکال دوم بر عدم امکان جعل حجیت برای ظن - اشاره ای به جواب سوم بر این اشکال

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

96/02/18 / جلسه 392 / بررسی اشکال اول و توضیح مختصر اشکال دوم بر امکان حجیت جعل برای ظن

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

 «جهت اول: حجیت یا عدم حجیت ذاتی ظن»

 

96/02/17 / جلسه 391 / بررسی اقوال اصولیین در معنای اول و دوم ذاتیت برای حجیت ظن

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)