«اقسام اجماع:

3- اجماع منقول»

   

لینک دانلود 96/10/27 / جلسه 468 - اقسام اجماع - قسم سوم: اجماع منقول - بررسی حجیت اقسام سه گانه اجماع منقول

+  تقریر درس - مقرر: جناب آقای حسین مهدوی نهاد

 

 

«اقسام اجماع:

2- اجماع مرکّب»

   

لینک دانلود 96/10/26 / جلسه 467 - بررسی اعتبار صور دوگانه‌ی اجماع مرکب بر اساس مبانی سه‌گانه در بحث

+  تقریر درس - مقرر: جناب آقای حسین مهدوی نهاد

 

 

«اقسام اجماع:

1- اجماع محصَّل»

   

96/10/25 / جلسه 466 - بررسی مبنای سوم در حجیت اجماع محصل: حجیت اجماع محصل بر اساس تعبد و دلیل شرعی - بررسی دلیل این مبنا و اشکالات وارده بر آن

+  تقریر درس - مقرر: جناب آقای حسین مهدوی نهاد

 

   

96/10/24 / جلسه 465 - بررسی مبنای دوم در حجیت اجماع محصل: حجیت اجماع محصل بر اساس عقل نظری - نقل و تایید فی الجمله‌ی بیان شهید صدر قدس سره در این مبنا

+  تقریر درس - مقرر: جناب آقای حسین مهدوی نهاد

 

   

96/10/23 / جلسه 464 - بررسی دلیل اول بر حجیت اجماع محصّل: قاعده لطف - نقل و تایید اشکال شهید صدر قدس سره بر این دلیل

+  .