« الخامس: الانقلاب »

 

95/10/26 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الانقلاب - مساله 7: بررسی متن صاحب عروه رحمة الله علیه - مساله 8

 

95/10/26 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الانقلاب - توضیح معنای استهلاک و بیان سه نظریه درباره حکم جسم مستهلک

 

95/10/25 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الانقلاب - مساله ششم: اگر عصیر عنبی متنجسی، به خمر و سپس خلّ تبدیل شد آیا پاک می‌شود یا خیر؟

 

95/10/19 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الانقلاب - مساله پنجم: بیان تفاوت انقلاب و استحاله در کلام مرحوم سید یزدی قدس سره

 

95/10/18 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الانقلاب - مساله چهارم - فرض انقلاب آنی خمر به خلّ

 

95/10/13 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الانقلاب - مساله چهارم

 

95/10/12 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الانقلاب - مساله سوم - فرع دوم

 

95/10/11 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الانقلاب - مساله سوم

 

95/10/06 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الانقلاب - مساله دوم

 

95/10/05 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الانقلاب - مساله اول

 

95/10/04 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الانقلاب - حکم فروض مختلف انقلاب

 

95/09/29 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الانقلاب - بررسی روایات دال بر انقلاب

 

95/09/28 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الانقلاب - توضیح فرق استحاله با انقلاب

95/06/21 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الأرض - بررسی روایات دال بر مطهریت ارض - جلسه دوم: بررسی کیفیت مطهریت أرض