«الجهة العاشره: فی نظریه المعرفه»

 

96/02/16 / جلسه 390 / توضیح نظریه شهید صدر قدس سره درباره معرفت بشری - توجیه شهید صدر قدس سره برای علوم مبتنی بر علم تجربی با استفاده از منطق ذاتی - نقد سوم بر بیان و نظریه شهید صدر قدس سره

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

96/02/13 / جلسه 389 / توضیح نظریه شهید صدر قدس سره درباره معرفت بشری - توجیه شهید صدر قدس سره برای علوم مبتنی بر علم تجربی با استفاده از منطق ذاتی - نقد دوم بر بیان و نظریه شهید صدر قدس سره

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

الجهة التاسعة: فی الحسن و القبح

 

95/12/18 / جلسه 365 / ادامه‌ی مقام اول: ادله‌ی قول به وجود حسن و قبح عقلی - مقام دوم: ادله‌ی انکار حسن و قبح عقلی

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/12/17 / جلسه 364 / مقام اول: ادله‌ی قول به وجود حسن و قبح عقلی - بررسی دلیل دوم و سوم و چهارم

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/12/16 / جلسه 363 / مقدمه - امر ششم: الاقوال فی المساله / ورود در مقام اول: ادله‌ی قول به وجود حسن و قبح عقلی - بررسی دلیل اول

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/12/15 / جلسه 362 / مقدمه - امر چهارم: تحریر محل نزاع - امر پنجم: ثمره‌ی بحث

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/12/14 / جلسه 361 / مقدمه - امر سوم: انقسامات الشیء

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/12/08 / جلسه 360 / مقدمه - امر دوم: ما یتّصف بالحسن و القبح

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/12/07 / جلسه 359 / مقدمه - امر اول: بیان تعاریف ذکر شده برای حسن و قبح و توضیح اقسام آن

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

الجهة الثامنة: فی الإمتثال الإجمالی

 

95/12/04 / جلسه 358 / نقل و نقد دلیل سوم و چهارم مذکور در کفایت امتثال اجمالی - بیان تحقیق در مساله - بیان دو تنبیه

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/12/03 / جلسه 357 / نقل و نقد دلیل اول و دوم مذکور در کفایت امتثال اجمالی

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

الجهة السابعة: فی القطع الإجمالی

مقام دوم: مخالفت احتمالیه

 

95/12/02 / جلسه 356 / بررسی اقتضائی یا علّی بودن منجزیت علم اجمالی

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/12/01 / جلسه 355 / بررسی تفصیلی مسلک سوم در منجزیت علم اجمالی

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/11/30 / جلسه 354 / بررسی تفصیلی مسلک دوم در منجزیت علم اجمالی

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/11/27 / جلسه 353 / نقل و نقد اشکال شهید صدر قدس سره بر نظریه‌ی مختار در منجزیت اقتضائی علم اجمالی

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/11/26 / جلسه 352 / بیان مختار در متعلّق علم اجمالی - فرض دوم و سوم - بیان مختار در منجزیت یا عدم منجزیت قطع اجمالی در صورت مخالفت احتمالیه

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/11/20 / جلسه 351 / بیان مختار در متعلّق علم اجمالی - فرض اول

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/11/19 / جلسه 350 / بیان مختار در متعلّق علم اجمالی - مقدمه - توضیح مَحکیّ و توضیح و نقد کلام منطقیین در تفسیر مقطوع (متعلّق قطع)

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/11/18 / جلسه 349 / بیان مختار در متعلّق علم اجمالی - مقدمه - توضیح مفهوم

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/11/17 / جلسه 348 / بررسی نظریه دوم و سوم در متعلّق علم اجمالی

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/11/16 / جلسه 347 / بررسی نظریه منسوب به آخوند خراسانی قدس سره درباره متعلَّق علم اجمالی

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

مقام اول: مخالفت قطعیه

 

95/11/13 / جلسه 346 / بیان نظرات اصولیین در عِلّی یا اقتضائی بودن منجّزیت علم اجمالی به لحاظ مخالفت قطعیه و ورود در تنجیز آن به نسبت مخالفت احتمالیه

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/11/12 / جلسه 345 / بیان نظرات اصولیین در عِلّی یا اقتضائی بودن منجّزیت علم اجمالی به لحاظ مخالفت قطعیه

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

الجهة السادسة: فی حجیة الدلیل العقلی

 

95/11/11 / جلسه 344 / قطع قطّاع / ورود در جهت هفتم: قطع اجمالی

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/11/10 / جلسه 343 / نقل و نقد دلیل چهارم اخباریین بر عدم حجیت دلیل عقلی - ورود در تذییل مقام: قطعِ قطّاع

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/11/09 / جلسه 342 / نقل و نقد ادله اخباریین بر عدم حجیت دلیل عقلی

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/11/06 / جلسه 341 / بررسی قاعده ملازمه حکم عقل و شرع - صیاغت دوم - مقام دوم: حجیت دلیل عقلی

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/11/05 / جلسه 340 /نقل پاسخ حَلّی اصولیین به اشکال اخباریین بر کاشفیت دلیل عقلی در مدرکات عقل عملی - بررسی قاعده ملازمه حکم عقل و شرع - صیاغت اول

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/11/04 / جلسه 339 / نقل اشکال اخباریین بر کاشفیت دلیل عقلی در مدرَکات عقل نظری و نقل پاسخ سوم و چهارم اصولیین به آن - نقل اشکال اخباریین بر کاشفیت دلیل عقلی در مدرَکات عقل عملی و نقل پاسخ نقضی اصولیین به آن

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/11/03 / جلسه 338 / نقل اشکال اخباریین بر کاشفیت دلیل عقلی در مدرَکات عقل نظری و نقل پاسخ اول و دوم اصولیین به آن

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)