« الخامس: الانقلاب »

 

95/10/19 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الانقلاب - مساله پنجم: بیان تفاوت انقلاب و استحاله در کلام مرحوم سید یزدی قدس سره

 

95/10/18 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الانقلاب - مساله چهارم - فرض انقلاب آنی خمر به خلّ

 

95/10/13 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الانقلاب - مساله چهارم

 

95/10/12 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الانقلاب - مساله سوم - فرع دوم

 

95/10/11 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الانقلاب - مساله سوم

 

95/10/06 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الانقلاب - مساله دوم

 

95/10/05 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الانقلاب - مساله اول

 

95/10/04 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الانقلاب - حکم فروض مختلف انقلاب

 

95/09/29 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الانقلاب - بررسی روایات دال بر انقلاب

 

95/09/28 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الانقلاب - توضیح فرق استحاله با انقلاب

 

« الرابع: الاستحاله »

  

95/09/22 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الاستحاله - حکم صورت سوم و چهارم از صور مشکوک الاستحاله

 

 

95/09/21 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الاستحاله - حکم مشکوک الاستحاله

 

 

95/09/20 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الاستحاله - دلیل بر مطهریت استحاله

 

 

« الثالث: الشمس »

 

95/09/15 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الشمس - ادامه مساله 7 - ابتدای بحث در مطهریت استحاله

 

 

95/09/14 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الشمس - مساله 7

 

 

95/09/13 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الشمس - مساله 6

 

 

95/08/24 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الشمس - مساله 4 و 5

 

 

95/08/23 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الشمس - مساله 2 و 3

 

 

95/08/22 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الشمس - مساله 1

 

 

95/08/16 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الشمس - عدم مانعیت شیشه و آیینه از مطهریت شمس

+ .

 

 

95/08/15 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الشمس - آیا تابش آفتاب به همراه وزش باد، مطهر خواهد بود یا خیر؟

+ .

 

 

95/08/10 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الشمس - تطهیر حصیر و بوریا به وسیله شمس

+ .

 

 

95/08/09 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الشمس - شمول مطهریت شمس نسبت به غیر بول از نجاسات و متنجسات

+ .

 

 

95/08/03 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الشمس - توضیح تفاوت مبنای فقه جواهری با فقه رایج در میان متاخرین نجف اشرف

+ دانلود متن تحریر شده درس (محرر: مهدی بهرام بیگی)

 

 

95/08/02 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الشمس - بحث در مطهریت شمس نسبت به منقولات و غیر منقولات

+ دانلود متن تحریر شده درس (محرر: مهدی بهرام بیگی)

 

 

95/08/01 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الشمس - بررسی روایات دال بر اصل مطهریت شمس - بحث کبروی پیرامون حجیت یا عدم حجیت امثال روایت ابی بکر حضرمی

+ دانلود متن تحریر شده درس (محرر: مهدی بهرام بیگی)

 

 

95/07/26 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الشمس - بررسی روایات دال بر اصل مطهریت شمس - روایت ابی بکر حضرمی

+ دانلود متن تحریر شده درس (محرر: مهدی بهرام بیگی)

 

 

« الثانی: الأرض »

 

95/07/25 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الأرض - مساله 6 و 7 - شروع بحث در مطهریت شمس

+ دانلود متن تحریر شده درس (محرر: مهدی بهرام بیگی)

 

 

95/07/05 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الأرض - مساله 4 و 5

+ دانلود متن تحریر شده درس (محرر: مهدی بهرام بیگی)

 

 

95/07/04 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الأرض - آیا کف پا یا کفش، به واسطه کشیدن بر دیوار، پاک می شوند؟

+ دانلود متن تحریر شده درس (محرر: مهدی بهرام بیگی)

 

 

95/07/03 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الأرض - آیا کف جوراب نیز به واسطه ی راه رفتن یا کشیدن بر زمین پاک می شود؟

+ دانلود متن تحریر شده درس (محرر: مهدی بهرام بیگی)

 

 

95/06/29 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الأرض - تطهیر کف کفش و مانند آن

+ دانلود متن تحریر شده درس (محرر: سید محمد مهدی حسن زاده)

 

 

95/06/28 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الأرض - بیان مفهوم و مصادیق مشی

+ دانلود متن تحریر شده درس (محرر: سید محمد مهدی حسن زاده)

 

 
95/06/27 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الأرض - عدم کفایت مشی و مسح بر مثل فرش برای تطهیر

+ دانلود متن تحریر شده درس (محرر: سید محمد مهدی حسن زاده)

 

 

95/06/21 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الأرض - بررسی روایات دال بر مطهریت ارض - جلسه دوم: بررسی کیفیت مطهریت أرض

 

 

95/06/20 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الأرض - بررسی روایات دال بر مطهریت ارض - جلسه دوم: بررسی کیفیت مطهریت أرض

 

 

95/06/15 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الأرض - بررسی روایات دال بر مطهریت ارض - جلسه اول

 

95/06/14 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الأرض - یادآوری بحثهای گذشته

 

 

95/03/03 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الأرض - آغاز بحث در روایات حول مطهریت ارض

 

 

« الأول: الماء »

95/02/27 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الماء - کیفیت تطهیر لباس با ماشین های لباسشویی / جلسه آخر

95/02/26 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الماء - کیفیت تطهیر لباس با ماشین های لباسشویی / جلسه دوم

95/02/25 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الماء - کیفیت تطهیر لباس با ماشین های لباسشویی / جلسه اول

95/02/20 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الماء - مساله 41 - التطهیر بالتبع

95/02/19 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الماء - مساله 41

95/02/18 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الماء - مساله 40 - ملاقات دندان مصنوعی و امثال آن با نجاست

95/02/13 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الماء - مساله 40

95/02/12 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الماء - مساله 37 و 38 و 39

95/02/11 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الماء - مساله36

95/02/06 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الماء - مساله 33 و 34 و 35 و 36


95/02/05 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الماء - مساله 30 و 31 و 32

95/01/30 - المساله 27 - اذا صبغ ثوب بالدم

95/01/29 - المسأله 26 - کیفیه تطهیر الارض الصلبه

95/01/28 - المسأله 22 - کیفیه تطهیر اللحم المطبوخ المتنجس

95/01/22 - المسأله 21 - کیفیه تطهیر الثوب فی الطشت

95/01/21 - المسأله العشرون - بیان کیفیه تطهیر الظرف الحاوی للارز النجس بالتبعیه

95/01/16 - المسأله العشرون - کیفیه تطهیر الظرف الحاوی للارز النجس

95/01/15 - المسأله العشرون - الصوره الثانیه

95/01/14 - المسأله العشرون - الصوره الأولی

94/09/02جلسه 015/ المسأله الرابعة
فی تطهیر المتنجس ببول الصبی ...
94/09/01جلسه 014/ المسأله الرابعة

ادلّة عدم إعتبار التعدد فی التطهیر من البول

94/08/30جلسه 013/ المسأله الرابعة

بیان المختار: عدم إعتبار التعدد فی تطهیر الثوب او البدن من البول

94/08/24جلسه 011/ المسأله الرابعة
 اعتبار التعدد فی تطهیر الثوب او البدن من البول

94/08/23جلسه 010/ المسأله الثالثة
 فی جوازاستعمال غسالة الاستنجاء فی التطهیر​

94/08/18جلسه 009/ مسأله 2

94/08/16جلسه 008/ مسأله 2

94/08/11جلسه 007/ مسأله 1 و 2

94/08/10جلسه 006/ القسم الثانی من شرائط التطهیر بماء القلیل

94/08/09جلسه 005/ القسم الثانی من شرائط التطهیر بماء القلیل

94/07/13جلسه 004/ عدم تغیر الماء بالإستعمال

94/07/12جلسه 003/ یشترط فی التطهیر بالماء

94/07/11جلسه 002/ فصل فی المطهرات/ الاول: الماء

94/07/06جلسه 00/ فصل فی المطهرات


95/06/21 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الأرض - بررسی روایات دال بر مطهریت ارض - جلسه دوم: بررسی کیفیت مطهریت أرض