المقصد الخامس؛ الفصل الرابع: فی المجمل و المبین

 

95/08/10 / جلسه 295 / فصل چهارم: المجمل و المبین - اجمال تصدیقی / مقصد ششم: حجج و امارات - مقدمه در تعریف حجت و اماره

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/08/09 / جلسه 294 / فصل چهارم: المجمل و المبین - مقدمه ای در تعریف تصور و تصدیق و  بیان اقسام تصدیق / مقام اول: اجمال تصوری

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

الفصل الثالث: فی التقیید

 

95/08/05 / جلسه 293 / فصل سوم: تقیید - جهت دوم: معنای تقیید - جهت سوم: سبب تقدیم تقیید بر دیگر جمع های عرفی

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

 95/08/04 / جلسه 292 / فصل سوم: تقیید - مقام دوم: مقید منفصل - جهت اول: موارد تنافی بین خطابین

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

الفصل الثانی: فی مقدمات الحکمت

 

تنبیهات فصل دوم

تنبیه پنجم

 95/08/03 / جلسه 291 / فصل دوم: مقدمات حکمت - تنبیهات - تنبیه پنجم - تبیین اطلاق و اجمال و تردید / فصل سوم: تقیید - مقام اول: مقید متصل

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/08/02 / جلسه 290 / فصل دوم: مقدمات حکمت - تنبیهات - تنبیه پنجم - اسم جنس نکره

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/08/01 / جلسه 289 / فصل دوم: مقدمات حکمت - تنبیهات - تنبیه پنجم

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

تنبیه چهارم

95/07/28 / جلسه 288 / فصل دوم: مقدمات حکمت - تنبیهات - تنبیه چهارم

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

تنبیه سوم

95/07/27 / جلسه 287 / فصل دوم: مقدمات حکمت - تنبیهات - تنبیه سوم - تعریف انصراف تصدیقی

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)


 

95/07/26 / جلسه 286 / فصل دوم: مقدمات حکمت - تنبیهات - تنبیه سوم - تعریف انصراف تصوری

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

تنبیه دوم

 95/07/25 / جلسه 285 / فصل دوم: مقدمات حکمت - تنبیهات - تنبیه دوم

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

تنبیه اول

95/07/07 / جلسه 284 / فصل دوم: مقدمات حکمت - تنبیهات - تنبیه اول - نکته سوم - بیان مختار

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/07/06 / جلسه 283 / فصل دوم: مقدمات حکمت - تنبیهات - تنبیه اول - نکته سوم-نقد فرمایش مشهور

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/07/05 / جلسه 282 / فصل دوم: مقدمات حکمت - تنبیهات - تنبیه اول-نکته سوم

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/07/04 / جلسه 281 / فصل دوم: مقدمات حکمت - تنبیهات - تنبیه اول-نکته دوم و مقدمه نکته سوم

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/07/03 / جلسه 280 / فصل دوم: مقدمات حکمت - تنبیه اول-نکته اول

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

 

المقدمه الثالثه: عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطب

95/06/31 / جلسه 279 / فصل دوم: مقدمات حکمت - مقدمه سوم

+ دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)


 

المقدمه الثانیه: عدم وجود قرینه متصله فی الکلام

95/06/29 / جلسه 278 / فصل دوم: مقدمات حکمت - مقدمه دوم - بیان تنبیه سوم

+ دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/06/28 / جلسه 277 / فصل دوم: مقدمات حکمت - مقدمه دوم - بیان تنبیه اول و دوم

+ دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/06/27 / جلسه 276 / فصل دوم: مقدمات حکمت - بیان مقدمه دوم

+ دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

 

المقدمه الاولی: کون المتکلم فی مقام البیان

95/06/24 / جلسه 275 / فصل دوم: مقدمات حکمت - بیان مقدمه اول

+ دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/06/23 / جلسه 274 / فصل دوم: مقدمات حکمت - بیان اجمالی مقدمات سه گانه حکمت

+ دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

 

  

الفصل الاول: فی تعریف الاطلاق و التقیید

 

الجهه الرابعه: فی تقابل الاطلاق و التقیید

95/06/21 / جلسه 273 / جهت چهارم: کدام یک از انواع تقابل میان اطلاق و تقیید برقرار است؟

+ دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

الجهه الثالثه: الموضوع له فی اسماء الاجناس

95/06/20 / جلسه 272 / جهت دوم: اعتبارات ماهیت - تعریف ماهیت مهمله / جهت سوم: موضوع له در اسماء اجناس

+ دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

  

الجهه الثانیه: فی اعتبارات الماهیه

95/06/17/ جلسه 271 / جهت دوم: اعتبارات ماهیت / تعریف کلی طبیعی

+ دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/06/16 جلسه 270 / جهت دوم: اعتبارات ماهیت / انحاء اعتبار ماهیت

+ دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/06/15 جلسه 269 / جهت دوم: اعتبارات ماهیت / تعریف اعتبار و ماهیت

+ دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

  

 الجهه الأولی: فی تعریف المطلق و المقید

 95/06/14 جلسه 268 / مقصد پنجم: مطلق و مقید / فصل اول / جهت اول: تعریف مطلق و مقید

+ دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)
 

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)