الجهه الثانیه: التجری

المقام الثانی: فی حرمة التجری

 

95/10/01 / جلسه 318 / بررسی و نقد وجه اول بر حرمت تجری

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

المقام الاول: فی قبح التجری

 

95/09/30 / جلسه 317 / بررسی و نقد قول میرزای نائینی قدس سره درباره‌ی قبح فاعلی در تجری

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/09/29 / جلسه 316 / بررسی وجه دوم در اثبات قبح تجری

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/09/28 / جلسه 315 / قول دوم: قبح تجری - نقل و نقد کلام مرحوم صدر

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/09/24 / جلسه 314 / قول اول: عدم قبح - بیان و نقد وجه دوم مرحوم آخوند قدس سره

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/09/23 / جلسه 313 / قول اول: عدم قبح - بیان و نقد وجه اول مرحوم آخوند قدس سره

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/09/22 / جلسه 312 / مقام ششم: دو معنای دیگر برای حجیت قطع / ورود در جهت دوم: تجری

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

مقام پنجم: حجیت قطع بر خود قاطع

 

95/09/21 / جلسه 311 / مقام چهارم: عدم استحاله‌ی ثبوتی و اثباتی ردع از حجیت قطع / مقام پنجم: حجیت قطع، فقط بر خود قاطع

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

مقام چهارم: امکان یا استحاله ردع از حجیت قطع

 

95/09/20 / جلسه 310 / مقام چهارم: امکان یا استحاله ردع از حجیت قطع

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

مقام سوم: ذاتیت حجیت قطع

 

95/09/17 / جلسه 309 / تنبیهات - تنبیه سوم - مقام سوم: ذاتیت حجیت قطع

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

مقام دوم: اثبات منجزیت قطع

95/09/16 / جلسه 308 / تنبیهات - ادامه تنبیه دوم

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/09/15 / جلسه 307 / تنبیهات - تنبیه دوم

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/09/14 / جلسه 306 / تنبیهات - تنبیه اول

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/09/13 / جلسه 305 / حجیت قطع بما هو امارة

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/08/24 / جلسه 304 / حجیت عرفی قطع

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/08/23 / جلسه 303 / حجیت عقلائی قطع - مقام دوم

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)


 

95/08/22 / جلسه 302 / حجیت عقلائی قطع - مقام اول

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/08/19 / جلسه 301 / نقد جوابهای داده شده به اشکال بر حجیت عقلی قطع

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/08/18 / جلسه 300 / اشکال در حجیت عقلی قطع

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/08/16 / جلسه 299 / اشکال بر مقدمه دوم در اثبات منجزیت قطع

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)


 

95/08/15 / جلسه 298 / مقدمه ای در اثبات منجزیت قطع

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

مقام اول: تعریف و توضیح حجیت قطع

 

95/08/12 / جلسه 297 / بیان مختار در تفسیر حجیت قطع

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/08/11 / جلسه 296 / مقام اول - تعریف حجت و توضیح اقسام آن

.