بسم الله الرحمن الرحیم

به حول و قوّه الهی دروس خارج حضرت استاد از دوشنبه 94/06/16 مصادف با 23 ذی القعده به شرح زیر آغاز می‏ گردد

  • درس خارج اصول با موضوع اوامر از "ابتدای بحث تزاحم" ساعت 9 الی 10 به وقت رسمی
  • در س خارج فقه کتاب الطهارة سه روز اول هفته با موضوع  "فصلٌ فی المطهرات"
  • کتاب الإحارة با موضوع  "فصل فی احکام الإجارة" روزهای سه شنبه و چهار شنبه ساعت 10 الی 11 به وقت رسمی؛ در مدرس 6  مدرسه آیت الله بروجردی (مدرسه خان) برگزار می‎شود.