93/06/17 مقدمه / امر پنجم/ تبعیت دلالت بر اراده

93/06/18 مقدمه / امر پنجم/ تبعیت دلالت بر اراده

93/06/19 مقدمه / امر پنجم/ تبعیت دلالت بر اراده

93/06/22مقدمه / امر ششم/ وضع مرکبات

93/06/23 مقدمه / امر ششم و هفتم/ علائم حقیقت ومجاز

93/06/24 مقدمه / امر هفتم/ علائم حقیقت ومجاز

93/06/25 مقدمه / امر هفتم/ علائم حقیقت ومجاز

93/06/26 مقدمه / امر هفتم و هشتم/ احوال لفظ

93/06/29 مقدمه / امر هشتم و نهم/ الحقیقة الشرعیه

93/06/30 مقدمه / امر نهم/ الحقیقة الشرعیه

93/06/31 مقدمه / امر نهم/ ثمره نزاع

93/07/01 مقدمه / امر دهم/ صحیح و اعم

93/07/02 مقدمه / امر دهم/صحیح و اعم/اسماء عبادات

93/07/05 مقدمه / امر دهم/ صحیح و اعم/اسماء عبادات

93/07/06 مقدمه / امر دهم/ صحیح و اعم/اسماء عبادات

93/07/07 مقدمه / امر دهم/ صحیح و اعم/اسماء معاملات

93/07/08 مقدمه / امر دهم/ صحیح و اعم/اسماء معاملات

93/07/09 جلسه 18 مقدمه / امر دهم/ صحیح و اعم/ تعلیقات برنطر مشهوردردو قسم معامله

93/07/14 جلسه 19 مقدمه / امر دهم/ صحیح و اعم/مسمای اسماء معاملات

93/07/15 جلسه 20 مقدمه / امر دهم/ صحیح و اعم/ اسماء معاملات/ ثمره نزاع

93/07/16 جلسه 21 مقدمه / امر دهم/ صحیح و اعم/نظر مختار در عناوین معاملات

93/07/19 جلسه 22 مقدمه / امر دهم/ صحیح و اعم/نظر مختار

93/07/20جلسه 23 مقدمه / الحادی عشر: الاشتراک / و الثانی عشر: استعمال ..

93/07/22جلسه 24 مقدمه / الثانی عشر: حقیقت استعمال

93/07/23جلسه 25 مقدمه / الثانی عشر: تحریر محل نزاع

93/07/26جلسه 26 مقدمه / الثانی عشر: وجوه استحاله استعمال لفظ در اکثر از معنا

93/07/27جلسه 27 مقدمه / الثانی عشر: وجه پنجم در استحاله استعمال لفظ در اکثر از معنا

93/07/28جلسه 28 مقدمه / الثانی عشر: استعمال تثنیه و جمع در اکثر از یک معنا

93/07/29جلسه 29 مقدمه / الثالث عشر: جریان نزاع مشتق در اسم زمان

93/07/30جلسه 30 مقدمه / الثالث عشر: عدم جریان نزاع مشتق در افعال و مصادر

93/08/17جلسه 31 مقدمه / الثالث عشر: أنحاءُ المبادئ و المراد بالحال فی عنوان المسألة

93/08/18جلسه 32 مقدمه / الثالث عشر: ما یقتضیه الأصل عند الشک

93/08/19جلسه 33 مقدمه / الثالث عشر:ما یقتضیه الأصل عند الشک

93/08/20جلسه 34 مقدمه / الثالث عشر: المختار فی المشتق، و الأمر الأول فی الخاتمة

93/08/21جلسه 35 مقدمه / الثالث عشر: الأمر الأول فی الخاتمة : بساطة مفهوم المشتق

93/08/24جلسه 36 مقدمه / الثالث عشر/ اشکال بر نظر مشهور در دو وضعی بودن اسماء مشتق

93/08/25جلسه 37 مقدمه / الثالث عشر: الأمر الأول فی الخاتمة : تبیین مدلول واحد در اسماء مشتق

93/08/26جلسه 38 مقدمه / الثالث عشر: الأمر الثانی فی الخاتمة : الفرق بین المشتق و مبدئه

93/08/27جلسه 39 مقدمه / الثالث عشر: الأمر الثالث فی الخاتمة : الملاک فی الحمل

93/09/01جلسه 40 مقدمه / الثالث عشر: الأمر الرابع فی الخاتمة : نسبة المبدأ إلی الذات

93/09/02جلسه 41 مقدمه / الثالث عشر: الأمر الخامس و السادس و « السابع فی تصویر الجامع » فی الخاتمة

تتمه بحث مشتق در جلسه نخست بحث اوامر