«مقدمه‌ی دوم: در هفت مطلب»

 

علامت دانلودفایل صوتی 99/08/06 - جلسه 26 : مطلب چهارم: تقسیمات وضع

 

علامت دانلودفایل صوتی 99/08/05 - جلسه 25 : مطلب چهارم: تقسیمات وضع

 

علامت دانلودفایل صوتی 99/08/03 - جلسه 24 : مطلب چهارم: تقسیمات وضع

 

علامت دانلودفایل صوتی 99/07/30 - جلسه 23 : مطلب چهارم: تقسیمات وضع

 

علامت دانلودفایل صوتی 99/07/29 - جلسه 22 : مطلب سوم: حقیقت وضع

 

علامت دانلودفایل صوتی 99/07/28 - جلسه 21 : مطلب سوم: حقیقت وضع

 

علامت دانلودفایل صوتی 99/07/15 - جلسه 20 : مطلب سوم: حقیقت وضع

 

علامت دانلودفایل صوتی 99/07/14 - جلسه 19 : مطلب سوم: حقیقت وضع

 

علامت دانلودفایل صوتی 99/07/13 - جلسه 18 : مطلب دوم: اقسام الدلالة

 

علامت دانلودفایل صوتی 99/07/12 - جلسه 17 : مطلب دوم: اقسام الدلالة

 

علامت دانلودفایل صوتی 99/07/09 - جلسه 16 : مطلب دوم: اقسام الدلالة

 

علامت دانلودفایل صوتی 99/07/08 - جلسه 15 : مطلب دوم: اقسام الدلالة

 

علامت دانلودفایل صوتی 99/07/07 - جلسه 14 : مطلب دوم: اقسام الدلالة

 

علامت دانلودفایل صوتی 99/07/06 - جلسه 13 - مطلب اول: الدلالة اللفظیة

 

علامت دانلودفایل صوتی 99/07/05 - مطلب اول: الدلالة اللفظیة

 

«مقدمه‌ی اول: در پنج مطلب»

 

علامت دانلودفایل صوتی 99/07/02 - مطلب پنجم: تعریف علم اصول

 

علامت دانلودفایل صوتی 99/07/01 - مطلب پنجم: تعریف علم اصول

 

علامت دانلودفایل صوتی 99/06/31 - مطلب پنجم: تعریف علم اصول

 

علامت دانلودفایل صوتی 99/06/30 - مطلب چهارم: موضوع علم اصول

 

علامت دانلودفایل صوتی 99/06/29 - مطلب چهارم: موضوع علم اصول

 

علامت دانلودفایل صوتی 99/06/26 - مطلب سوم: تمایز علوم

 

علامت دانلودفایل صوتی 99/06/25 - مطلب دوم: موضوع علم

  

فایل صوتی 99/06/23 - مطلب دوم: موضوع علم

تقریرات تقریر این جلسه (به زبان عربی) - مقرّر: جناب آقای محمود بیات

  

فایل صوتی 99/06/22 - مطلب دوم: موضوع علم

تقریرات تقریر این جلسه (به زبان عربی) - مقرّر: جناب آقای محمود بیات

  

فایل صوتی 99/06/19 - مطلب اول: تعریف علم

تقریرات تقریر این جلسه (به زبان عربی) - مقرّر: جناب آقای محمود بیات

 

 «توضیح برخی نکات پیش از ورود به اصل بحث»

 

فایل صوتی 99/06/18 - توضیح روش درس (روش تحلیلی - تحقیقی)