الجهه الثانیه: التجری

المقام الثالث: فی استحقاق عقوبة المتجری

 

95/10/08 / جلسه 323 / مقام سوم در استحقاق عقوبت متجری / ورود در جهت سوم: اقسام قطع

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

 المقام الثانی: فی حرمة التجری

 

95/10/07 / جلسه 322 / بیان دلیل سوم بر حرمت تجری و نقد آن

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/10/06 / جلسه 321 / نقد صیاغت دوم در دلیل دوم بر حرمت تجری

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/10/05 / جلسه 320 / توضیح صیاغت دوم در دلیل دوم بر حرمت تجری

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/10/04 / جلسه 319 / بررسی و نقد وجه دوم بر حرمت تجری

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/10/01 / جلسه 318 / بررسی و نقد وجه اول بر حرمت تجری

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

المقام الاول: فی قبح التجری

 

95/09/30 / جلسه 317 / بررسی و نقد قول میرزای نائینی قدس سره درباره‌ی قبح فاعلی در تجری

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/09/29 / جلسه 316 / بررسی وجه دوم در اثبات قبح تجری

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/09/28 / جلسه 315 / قول دوم: قبح تجری - نقل و نقد کلام مرحوم صدر

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/09/24 / جلسه 314 / قول اول: عدم قبح - بیان و نقد وجه دوم مرحوم آخوند قدس سره

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/09/23 / جلسه 313 / قول اول: عدم قبح - بیان و نقد وجه اول مرحوم آخوند قدس سره

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/09/22 / جلسه 312 / مقام ششم: دو معنای دیگر برای حجیت قطع / ورود در جهت دوم: تجری

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

مقام پنجم: حجیت قطع بر خود قاطع

 

95/09/21 / جلسه 311 / مقام چهارم: عدم استحاله‌ی ثبوتی و اثباتی ردع از حجیت قطع / مقام پنجم: حجیت قطع، فقط بر خود قاطع

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

مقام چهارم: امکان یا استحاله ردع از حجیت قطع

 

95/09/20 / جلسه 310 / مقام چهارم: امکان یا استحاله ردع از حجیت قطع

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

مقام سوم: ذاتیت حجیت قطع

 

95/09/17 / جلسه 309 / تنبیهات - تنبیه سوم - مقام سوم: ذاتیت حجیت قطع

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

مقام دوم: اثبات منجزیت قطع

95/09/16 / جلسه 308 / تنبیهات - ادامه تنبیه دوم

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/09/15 / جلسه 307 / تنبیهات - تنبیه دوم

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/09/14 / جلسه 306 / تنبیهات - تنبیه اول

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/09/13 / جلسه 305 / حجیت قطع بما هو امارة

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/08/24 / جلسه 304 / حجیت عرفی قطع

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/08/23 / جلسه 303 / حجیت عقلائی قطع - مقام دوم

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)


 

95/08/22 / جلسه 302 / حجیت عقلائی قطع - مقام اول

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/08/19 / جلسه 301 / نقد جوابهای داده شده به اشکال بر حجیت عقلی قطع

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/08/18 / جلسه 300 / اشکال در حجیت عقلی قطع

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/08/16 / جلسه 299 / اشکال بر مقدمه دوم در اثبات منجزیت قطع

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)


 

95/08/15 / جلسه 298 / مقدمه ای در اثبات منجزیت قطع

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

مقام اول: تعریف و توضیح حجیت قطع

 

95/08/12 / جلسه 297 / بیان مختار در تفسیر حجیت قطع

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/08/11 / جلسه 296 / مقام اول - تعریف حجت و توضیح اقسام آن

.

 

المقصد الخامس؛ الفصل الرابع: فی المجمل و المبین

 

95/08/10 / جلسه 295 / فصل چهارم: المجمل و المبین - اجمال تصدیقی / مقصد ششم: حجج و امارات - مقدمه در تعریف حجت و اماره

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/08/09 / جلسه 294 / فصل چهارم: المجمل و المبین - مقدمه ای در تعریف تصور و تصدیق و  بیان اقسام تصدیق / مقام اول: اجمال تصوری

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

الفصل الثالث: فی التقیید

 

95/08/05 / جلسه 293 / فصل سوم: تقیید - جهت دوم: معنای تقیید - جهت سوم: سبب تقدیم تقیید بر دیگر جمع های عرفی

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

 95/08/04 / جلسه 292 / فصل سوم: تقیید - مقام دوم: مقید منفصل - جهت اول: موارد تنافی بین خطابین

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)